บัตรเครดิต

บัตรเครดิตที่ใช้บริการได้

  • ไม่สามารถใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์และบัตรเครดิตที่ต้องใช้รหัสได้ กรุณากดเงินเยนจาก ATM ภายในร้านก่อนซื้อของ

Back