ร้านยกเว้นภาษีของ

7-ELEVENมีบริการยกเว้นภาษี

*เฉพาะที่ซื้อเพื่อใช้ส่วนบุคคลและจะนำออกนอกประเทศญี่ปุ่น

ขอแนะนำการดำเนินการยกเว้นภาษี

ผูท้ เี่ ขา้ ขา่ ยการยกเวน้ ภาษี

 • ●คนต่างด้าวซึ่งไม่ได้พำนักอยู่เป็นการถาวร (ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน)
 • ●คนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ

ตัวอย่างสินค้าที่เข้าข่ายการยกเว้นภาษี

 • * อาจมีสินค้าบางส่วนที่ไม่มีจัดจำหน่าย ขึ้นอยู่กับร้านค้านั้น ๆ
 • * สินค้าบางส่วนไม่รวมอยู่ในการยกเว้นภาษี

สินค้าอุปโภคบริโภค

 • ผลิตภัณฑ์อาหาร

 • เครื่องดื่ม

 • เครื่องสำอาง

 • บุหรี่

จำนวนเงินที่ซื้อสินค้ายกเว้นภาษี

มูลค่าที่ซื้อรวมทั้งสิ้นใน 1 วัน ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 เยน (จำนวนเงินก่อนรวมภาษี)

เรื่องที่ควรระวัง

หลังจากเข้าประเทศแล้วภายใน 30 วันต้องนำสินค้าออกนอกประเทศญี่ปุ่น

*จะบรรจุในถุงที่กำหนด

สินค้าทั่วไป

 • เครื่องเขียน

 • อุปกรณ์กันฝน / ของใช้ทั่วไป

 • หนังสือการ์ตูน / หนังสือ

 • เสื้อผ้า

จำนวนเงินที่ซื้อสินค้ายกเว้นภาษี

มูลค่าที่ซื้อรวมทั้งสิ้นใน 1 วัน ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป (จำนวนเงินก่อนรวมภาษี)

เรื่องที่ควรระวัง

ต้องนำสินค้าออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนครบ 6 เดือนนับจากที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ

สินค้าอุปโภคบริโภค + สินค้าทั่วไป

จำนวนเงินที่ซื้อสินค้ายกเว้นภาษี

มูลค่าที่ซื้อรวมทั้งสิ้นใน 1 วัน ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 เยน (จำนวนเงินก่อนรวมภาษี)

เรื่องที่ควรระวัง

*กรณีที่ยกเว้นภาษีรวมสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไปสินค้าทั่วไปดังกล่าวก็ต้องถูกบรรจุรวมในถุงที่กำหนดเช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภค (หลังจากเข้าประเทศแล้วภายใน 30 วันต้องนำสินค้าออกนอกประเทศญี่ปุ่น)

*จำนวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้าของ 1 ท่าน ภายในร้านค้าเดียวกันและในวันเดียวกัน

*ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น การซื้อสินค้าแบบยกเว้นภาษี จะไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกับการซื้อสินค้าในวันอื่น

*โปรแกรมสนับสนุนการขายบางรายการอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับการยกเว้นภาษี

ขั้นตอนการดำเนินการยกเว้นภาษี

 • 1

  กรุณานำสินค้ายกเว้นภาษีมาที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี

 • 2

  จะดำเนินการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง ฯลฯ
  และกรุณาชำระเงินด้วยเงินเยนหรือบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงินเท่ากับยอดซื้อที่ยกเว้นภาษีแล้ว

 • 3

  กรุณาลงนามในสัญญาข้อตกลงของผู้ซื้อที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี

 • 4

  เมื่อจะออกจากประเทศ กรุณายื่นใบบันทึกการซื้อสินค้าซึ่งติดไว้ที่
  หนังสือเดินทางต่อศุลกากร

ข้อควรระวัง
สินค้าอุปโภคบริโภคหรือกรณีที่ซื้อรวมกันจะบรรจุในถุงที่กำหนด
กรุณาอย่าเปิดถุงจนกว่าจะออกจากประเทศ เนื่องจากจะมีการเรียกเก็บภาษี

Back